top of page

Avgifter

Modell för olika typer av avgifter vid Bondö Marina Hamnförening

Tanken med kostnader och intäkter hos Bondö Marina Hamnförening är att; generellt nyttjande av anläggningen delas av alla medlemmar och specifikt nyttjande av viss typ av infrastruktur eller arrendeområdet betalas av nyttjaren. Detta är en grundprincip, men fördelningen kommer inte att ”mätas med linjal”. Detta innebär att det kommer att finnas ett flertal typer av avgifter som belastas medlemmar, beroende på vilken typ av arrende som medlemmen väljer att teckna med föreningen.

Anslutningsavgift

Detta är en engångsavgift som betalas vid medlems anslutning till föreningen.

 

Anslutningsavgiften skall täcka:

 • Vissa administrativa kostnader kopplade till medlemskapet

 • Uppbyggnad av reserv för oförutsedda utgifter

 • Information om anslutningsavgiften hittar du under "Stadgar och regelverk" i menyn.

Medlemsavgift

Detta är en årlig avgift som betalas inför varje säsong.

Medlemsavgiften skall täcka:

 • Föreningens medlemskap i Svenska Båtunionen

  • omfattar även föreningens försäkringar

 • fasta och rörliga avgifter för gemensam infrastruktur

 • kostnader för övriga gemensamma resurser

 • administration

 • stadgeenlig ersättning till styrelsen

 • medlemsmöten och årsmöten

 • delar av föreningens arrendeavgift till Piteå Kommun

 • etc.

Information om medlemsavgiften hittar du under "Stadgar och regelverk" i menyn.

Båtplatsarrende

Betalas av medlem som har tecknat båtplatsarrende med föreningen. Båtplatsarrende har två typer av avgift; engångs anslutningsavgift, samt årlig arrendekostnad.

Anslutningsavgiften skall täcka:

 • delfinansiering av investeringen i bryggor

Årlig arrendekostnaden skall täcka:

 • avskrivningar och räntekostnader på lån

 • övriga fasta och rörliga avgifter specifikt kopplade till båtplatserna

 • delar av föreningens arrendeavgift till Piteå Kommun

 • etc.

Mer information om avgifterna etc. finns på undermenyn "Båtplatser"

Hur arrendeavgiften beräknas hittar du under "Stadgar och regelverk" i menyn.

Båtupplagsarrende

Betalas årligen av medlem som har tecknat båtupplagsarrende med föreningen

Båtupplagsarrende skall täcka:

 • avskrivningskostnad för investeringen i nödvändig infrastruktur som föreningen står för

 • delar av föreningens arrendeavgift till Piteå Kommun

Mer information om avgifterna etc. finns på undermenyn "Båtupplag/Båthus"

Arrendekostnaden hittar du under "Stadgar och regelverk" i menyn.

Båthusarrende

Betalas årligen av båthusförening som har tecknat båthusarrende med föreningen.

Båthusarrende skall täcka:

 • avskrivningskostnad för investeringen i nödvändig infrastruktur som föreningen står för

 • delar av föreningens arrendeavgift till Piteå Kommun

 • förbrukad el (separat avgift kopplat till förbrukning)

Mer information om avgifterna etc hittar du under "Stadgar och regelverk" i menyn.

Mindre förråd/stugor

Betalas årligen av medlem som har tecknat förrådsarrende med föreningen.

Förrådsarrende skall täcka:

 • avskrivningskostnad för investeringen i nödvändig infrastruktur som föreningen står för

 • delar av föreningens arrendeavgift till Piteå Kommun

 • förbrukad el (separat avgift kopplat till förbrukning)

Mer information om avgifterna etc hittar du under "Stadgar och regelverk" i menyn.

bottom of page